Stillbild från polisingripande och inklippt porträtt av Mikael Damberg

Till följd av det våldsamma ingripandet av polis i Rinkeby, ställde Anders Österberg, riksdagsledamot (S), en skriftlig fråga till Mikael Damberg (S) om vilka åtgärder inrikesministern har vidtagit för att minska risken för övervåld vid polisens insatser, och vilka ytterligare åtgärder han planerar att vidta. Nu svarar Mikael Damberg på brevet.

Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att minska risken för övervåld vid polisens insatser, och vilka ytterligare åtgärder jag planerar att vidta.

 Låt mig inledningsvis understryka att Polismyndigheten har ett brett och viktigt uppdrag som rör såväl brottsförebyggande som brottsbekämpande arbete. Polisen ska, liksom andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Detta är helt grundläggande och följer av regeringsformen.

Polisen har utvecklat en generell polismetodik som går ut på att förebygga konfrontationer och våld

Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden. I antagningsprocessen till polisutbildningen genomförs psykologiska, medicinska och fysiska tester som ligger till grund för bedömning av de sökandes lämplighet för polisyrket. Antagningen till polisutbildningen har under de senaste åren mer än fördubblats men jag vill betona att de höga antagningskraven ligger fast. Under polisutbildningen genomförs det löpande bedömningar av lämpligheten för att anställas som polis. Frågeställningar om mänskliga rättigheter, etik, värdegrund och bemötande är integrerade under hela utbildningstiden för att medvetandegöra normer och värderingar. Till detta kommer att under den sex månader långa aspiranttjänstgöringen bedöms polisstudentens lämplighet, bland annat i kontakten med enskilda och allmänheten. En polisstudent som inte bedöms lämplig kan avskiljas från utbildningen.

Polismyndighetens arbete för att eliminera förekomsten av olika felbeteenden hos personalen fortsätter också efter avslutad grundutbildning och innehåller bland annat kontinuerlig vidareutbildning och systematisk utveckling av ledarskapet på alla nivåer. Polisen har utvecklat en generell polismetodik som går ut på att förebygga konfrontationer och våld, vid vissa situationer kan dock polisen behöva ingripa fysiskt. Alla poliser utbildas och tränas för att hantera svåra situationer rättssäkert och proportionerligt.

När det gäller den händelse i Järva som frågeställaren nämner pågår utredningen och därför kommenterar jag inte detta

Det finns klarlagda rutiner för hur Polismyndigheten ska hantera situationer där poliser kan ha begått fel i tjänsteutövningen. Så fort något tyder på felagerande på något sätt är rutinen att upprätta en anmälan till Avdelningen för särskilda utredningar. Avdelningen för särskilda utredningar är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten med ansvar att utreda misstänkta brott som polisanställda kan ha gjort sig skyldiga till. Utredningarna leds av en särskild åklagare vid Åklagarmyndigheten. När det gäller den händelse i Järva som frågeställaren nämner pågår utredningen och därför kommenterar jag inte detta.

Undersökningar visar år efter år att allmänheten har ett högt förtroende för polisen. Det är bra och nödvändigt. Förtroende för polisen och att förtroende upprätthålls är viktigt både för det brottsbekämpande och det brottsförebyggande arbetet. Polisen och våra kontroll- och tillsynsfunktioner utgör en central del av vårt rättssamhälle. Jag har fullt förtroende för att de tuffa antagningskraven till polisutbildningen och den löpande bedömning som görs under såväl utbildningen som under hela karriären, på ett effektivt sätt bidrar till att våra po liser står upp för demokratiska värderingar och behandlar alla lika. Jag kommer även fortsättningsvis följa denna fråga noga.

Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Stockholm den 19 maj 2021

Skriftlig fråga är ett verktyg som riksdagsledamöter kan använda sig av för att utkräva svar av en minister. Ministern ska svara inom tio dagar.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ingen ska behöva dö på jobbet

Ett av de samtal här i Järva som berört mig allra mest är när jag pratade med byggnadsarbetare från Husby. De hade inte fått sin lön på flera månader och hade dessutom tvingats jobba utan skyddskläder i asbest. Något som är förbudet i lag sedan 1980-talet. Detta var för ett par år sedan och inspektionerna på arbetsplatser var få.

På tal om det som kallas för ”grit”

Läste nyligen en artikel om det som inom populärpsykologi kallas för ”grit”. Ett ord som förenklat kan beskrivas som driv och uthållighet. Känner mig reserverad, eftersom idén om grit enkelt kan bli använt på sätt som gör att elevens prestation, görs till ett uttryck för elevens karaktär.

Fler än discgolfutövarna drabbas av stadens planer

Stoppa planerna på att begrava en världsunik park, skrev ett gäng discgolfsentusiaster förra veckan i DN. Med all respekt för discgolfsutövarna, men det finns faktiskt folk som drabbas värre än dem som kastar frisbee.

Vi vill ha en plan för trygg och tillgänglig sjukvård

I fjorton år har Moderaterna styrt över sjukvården i Region Stockholm. Stora delar av vården har privatiserats och vård utanför Stockholms innerstad har i många fall tvingats lägga ner. Det behövs en generalplan för trygg och tillgänglig sjukvård.