Stillbild från polisingripande och inklippt porträtt av Mikael Damberg

Till följd av det våldsamma ingripandet av polis i Rinkeby, ställde Anders Österberg, riksdagsledamot (S), en skriftlig fråga till Mikael Damberg (S) om vilka åtgärder inrikesministern har vidtagit för att minska risken för övervåld vid polisens insatser, och vilka ytterligare åtgärder han planerar att vidta. Nu svarar Mikael Damberg på brevet.

Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att minska risken för övervåld vid polisens insatser, och vilka ytterligare åtgärder jag planerar att vidta.

 Låt mig inledningsvis understryka att Polismyndigheten har ett brett och viktigt uppdrag som rör såväl brottsförebyggande som brottsbekämpande arbete. Polisen ska, liksom andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Detta är helt grundläggande och följer av regeringsformen.

Polisen har utvecklat en generell polismetodik som går ut på att förebygga konfrontationer och våld

Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden. I antagningsprocessen till polisutbildningen genomförs psykologiska, medicinska och fysiska tester som ligger till grund för bedömning av de sökandes lämplighet för polisyrket. Antagningen till polisutbildningen har under de senaste åren mer än fördubblats men jag vill betona att de höga antagningskraven ligger fast. Under polisutbildningen genomförs det löpande bedömningar av lämpligheten för att anställas som polis. Frågeställningar om mänskliga rättigheter, etik, värdegrund och bemötande är integrerade under hela utbildningstiden för att medvetandegöra normer och värderingar. Till detta kommer att under den sex månader långa aspiranttjänstgöringen bedöms polisstudentens lämplighet, bland annat i kontakten med enskilda och allmänheten. En polisstudent som inte bedöms lämplig kan avskiljas från utbildningen.

Polismyndighetens arbete för att eliminera förekomsten av olika felbeteenden hos personalen fortsätter också efter avslutad grundutbildning och innehåller bland annat kontinuerlig vidareutbildning och systematisk utveckling av ledarskapet på alla nivåer. Polisen har utvecklat en generell polismetodik som går ut på att förebygga konfrontationer och våld, vid vissa situationer kan dock polisen behöva ingripa fysiskt. Alla poliser utbildas och tränas för att hantera svåra situationer rättssäkert och proportionerligt.

När det gäller den händelse i Järva som frågeställaren nämner pågår utredningen och därför kommenterar jag inte detta

Det finns klarlagda rutiner för hur Polismyndigheten ska hantera situationer där poliser kan ha begått fel i tjänsteutövningen. Så fort något tyder på felagerande på något sätt är rutinen att upprätta en anmälan till Avdelningen för särskilda utredningar. Avdelningen för särskilda utredningar är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten med ansvar att utreda misstänkta brott som polisanställda kan ha gjort sig skyldiga till. Utredningarna leds av en särskild åklagare vid Åklagarmyndigheten. När det gäller den händelse i Järva som frågeställaren nämner pågår utredningen och därför kommenterar jag inte detta.

Undersökningar visar år efter år att allmänheten har ett högt förtroende för polisen. Det är bra och nödvändigt. Förtroende för polisen och att förtroende upprätthålls är viktigt både för det brottsbekämpande och det brottsförebyggande arbetet. Polisen och våra kontroll- och tillsynsfunktioner utgör en central del av vårt rättssamhälle. Jag har fullt förtroende för att de tuffa antagningskraven till polisutbildningen och den löpande bedömning som görs under såväl utbildningen som under hela karriären, på ett effektivt sätt bidrar till att våra po liser står upp för demokratiska värderingar och behandlar alla lika. Jag kommer även fortsättningsvis följa denna fråga noga.

Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Stockholm den 19 maj 2021

Skriftlig fråga är ett verktyg som riksdagsledamöter kan använda sig av för att utkräva svar av en minister. Ministern ska svara inom tio dagar.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hur ska vi kunna lita på polisen?

I filmerna som spreds efter polisens ingripande i Rinkeby i tisdags kväll syns hur två poliser måttar slag efter slag mot en person som ligger på marken. Med tvåhandsgrepp på batongerna för att få extra kraft fortsätter poliserna slå efter att personen liggandes sträcker upp sina händer och försöker värja sig från våldet.

”Vi vill ha en trygg skola där barn och lärare blir tagna på allvar”

Rektorns svar förminskar och förlöjligar det faktum att 85 (numera 115) föräldrar är överens om att ledningen måste avskedas med omedelbart verkan. Vi har inte tappat förtroendet för skolan, vi har tappat allt förtroende för Helene Hodges och hennes ledning. Och nu står även Happy Hilmarsdottirs förtroende på spel. 

Hemblas områdeschef besvarar kritiken

I en artikel på Nyhetsbyrån Järva riktas allvarliga anklagelser mot vår förvaltning, och specifikt mot den områdesförvaltning som jag leder. I Husby har vi totalt cirka 1500 lägenheter och det finns självklart exempel på situationer där vi gjort fel eller inte levt upp till den höga servicenivå som alltid är vår ambition att leverera.

Järva behöver en vision som inte bara är tomma ord

Det är stor skillnad på att arbeta FÖR något istället för att arbeta MOT något. I det ena fallet finns en positiv vision som fler vill vara en del av och bidra till, medan det i det andra fallet formuleras ett gemensamt ”problem” som alla vänder sig emot, utan att egentligen ha någon lösning.