Det är bra att vi husbybor har lyckats förhindra de väg- och bostadsbyggen som föreslagits längs hela Husbys gröna kant till Järvafältet, och i stället bygga längs Hanstavägen. Men den mycket illa planerade och extrema förtätning av Husby Centrum som staden fortfarande tänker genomföra lider av ett enormt demokratiskt underskott.

Och frågorna hopar sig: Var ska barnen i de nya husen leka? Var ska de boende träffas? Var ska de husbybor som vill se solen bo och röra sig? Vart ska moskén ta vägen? Och var ska bilarna stå?

Var ska barnen leka? Vart ska moskén ta vägen?

Stockholms kommunfullmäktige beslutade den 12 oktober att anta förslagen att bygga sex nya femvåningshus med 20 lägenheter vardera på sex av södra Husbys sju parkeringshus, med entréer mot Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan (tiden att överklaga i den delen löper ut den 9 november). Därmed inleds den sanslöst kraftiga förtätningen av det redan så oerhört tätt bebyggda Husby med att som det så vackert heter i ärendet sudda ut “de glapp som parkeringsdäcken idag skapar i stadsväven”.

Dessvärre får många husbybor då se mycket mindre av solen än idag. Allra mest skuggas lägenheter för de boende på Oslogatan 11 och Oslogatan 13 som får finna sig i att på nära håll stirra in i mycket närliggande lägenheter tvärs över gatan, samtidigt som en stor del av de nya lägenheterna inte någon gång under dagen får in något solljus.

Bäddat för p-kaos?

En viss del av de påbyggda parkeringshusen och dess p-platser blir kvar, samtidigt som en liten del av de övre parkeringsdäcken som blir kvar ska få en pytteliten smal remsa gårdsplan. Vidare halveras antalet parkeringsplatser per lägenhet, det så kallade p-talet i Husby, från 1,2 till 0,6 per lägenhet, gästparkeringar inräknade. Tyvärr visar ofta smockfulla vändplaner av felparkerade bilar att bristen på gästparkeringar redan i dag är stor. Bäddat för p-kaos?

Halverade p-tal vore så klart helt ok om vi kunde se några rejäla tecken på att Stockholmsregionen byggs för minskad privatbilism. Men nej, både utbyggnaden av motorvägsleder som Förbifart Stockholm och den nya vurmen för bilar som drivs av elbatterier och biobränslen (även dessa har stor negativ miljöpåverkan, om än något mindre än fossildrivna bilar) vittnar om motsatsen. Det gör också kollektivtrafikens priser, som fortsätter att höjas mer än andra priser när avgiftsfri kollektivtrafik borde vara en central del av klimatomställningen. Under coronan uppmanas vi rentav att
inte använda kollektivtrafiken, SL ökar inte heller turtätheten eller reser krav på munskydd för resenärer.

Svenska Bostäder försvårar den sociala samvaron mellan grannar

Vi ser inte heller till några planer på att bygga fler samlingslokaler, som de
kvartersgårdar som lades ner på 1990-talet eller den sorts gårdshus för de boende som till för några år sedan fanns på snart sagt varje gård. Att de befintliga gårdshusen idag har bommats igen eller hyrts ut till helt andra verksamheter av Svenska Bostäder försvårar den sociala samvaron mellan grannar, som vore så viktig för att till exempel motverka gängkriminaliteten och stärka föreningslivet.

Att bygga bort Svenska bostäders parkeringshus är tyvärr bara första steget. Samma sak planeras på de gator som idag hör till Hembla. Allra värst kan den extrema förtätning som planeras av Husby Centrum bli om vi inte lyckas förmå politikerna att dra i nödbromsen.

Att klämma in ytterligare 350 bostäder är inte riktigt klokt

Att utöver första etappens 120 lägenheter på p-husen klämma in ytterligare 350 bostäder i två punkthus på 16 våningar (dubbelt så höga som dagens höghus) vid både den norra och södra nedgången till tunnelbanan och i flera nya femvåningshus ovanpå befintliga envåningsbyggnader längs den redan trånga Edvard Griegsgången är inte riktigt klokt.

Bland de negativa konsekvenser som man är tvingade att nämna, men så klart tonar ned, i samrådshandlingen (Dnr 2016-19140), är sämre och mörkare siktlinjer och ett mindre varierat stadsrum. Stor påverkan kommer att ske på både karakteristiska och stadsplane- och arkitektoriskt unika inslag i centrummiljön. Med ett ännu mycket tätare, trängre och mer kompakt Husby C än vi redan har idag förändras stadsdelens kulturhistoriska helhet, inklusive värdefulla grön- och gulklassade byggnader. “Att täppa till mellanrummet bakom Husbykyrkan påverkar upplevelsen av kyrkan och är negativt för kulturvärdena”, nämns till exempel.

Om moskén rivs hotas en viktig samlingsplats i kampen mot gängkriminalitet

Att det hus vid Edvard Griegsgången som idag inrymmer Islamiska kulturcentret (moskén) med 800 besökare varje vecka rivs för ombyggnad utan att någon framtida placering föreslås är extremt utmanande. Det är inte bara respektlöst mot en stor del av Husbys invånare utan hotar också en viktig samlingsplats i kampen mot gängkriminalitet.

Inte bara många husbybor, utan också Samfundet S:t Erik som vill värna
konstnärliga, historiska och estetiska krav vid Stockholms omdaning har reagerat mot de två punkthus som planeras med sexton våningars höjd, som de anser vara alldeles för höga och främmande för miljön. Husens avvikande karaktär stämmer enligt samfundet också mycket illa med planförslagets uttalade målsättning att ”De nya byggnaderna ska anpassas till Husbys tydliga och karaktäristiska utformning”. Den förändring av Centrum som redan påbörjats av Svenska bostäder har fått ett nytt smärtsamt offer, då det socialt mycket viktiga Yas café nu sett sig tvingat att flytta från Husby. Detta efter att cafét först hade flyttats från torget närmast ICA till lokaler på “restaurangtorget” med betydligt mindre och mindre centrala ytor för caféverksamheten och mycket stora hyreshöjningar.

När förslagen våren 2019 presenterades i Husby ställde vi frågan till en av
tjänstepersonerna var man tänkt att de nya punkthusens barn ska leka? Det lika yrvakna som nonchalanta svaret blev att det ändå finns lekplatser på en gård bakom ett grannhus och sedan att “det kanske det inte ska bo några barnfamiljer” i de här husen?

Nyckerna i stadsplaneringen svänger än hit, än dit och än ner i diket

Nyckerna i stadsplaneringen svänger än hit, än dit och än ner i diket. I samband med det så kallade Järvalyftet 2008-2009 föreslog arkitekterna, innan husbyborna samlades till upprörda protester som satte stopp för detta, att alla hus som skymde solen i söderläge skulle rivas (de skisser som till sist hamnade i papperskorgen föreslog också att alla kvarter närmast Järvafältet skulle rivas och ersättas med småhus).

Norra Järva Stadsdelsråd enades på höstens årsmöte i Husby konsthall om att säga ja till att bygga längs Hanstavägen, men att tills vidare kräva att den extrema förtätningen av det redan ytterst tätt bebyggda Husby Centrum stoppas. De nu liggande förslagen är helt enkelt alltför illa genomtänkta, utan gårdar, samlingslokaler, tillräckligt avstånd mellan husen, en god utemiljö eller respekt för Husbys genomtänkta struktur.

Att riva och bygga om det hus där den för ortens sociala liv och trygghet så viktiga moskén finns utan att i förväg erbjuda en ny likvärdig placering ansåg vi också vara oacceptabelt. Att genomföra en sådan förtätning utan en verklig demokratisk dialog med de boende är respektlöst.

Vi husbybor har tidigare efter stora protester kunnat påverka extremt illa planerade stadsplaneförslag

Att i en tid som präglats av dödlig pandemi samtidigt som de boende även har skrämts av skjutningar och gängkriminalitet inte sätta förslag i fokus som kan stärka den sociala samvaron är mycket illa. Ett annat lätt åtgärdat krav som bostadsbolagen omedelbart kan tillgodose är att åter öppna de stängda gårdshusen för de hyresgäster som de är byggda för. Det skulle kunna få stor betydelse för att stärka den sociala samvaro mellan grannarna som också är så viktig för att bekämpa ungas kriminalitet.

Vi husbybor har tidigare efter stora protester kunnat påverka extremt illa planerade stadsplaneförslag. På så sätt stoppades till sist de omfattande rivningar och lyxrenoveringar som föreslogs i det så kallade Järvalyftet 2007-2008, några år senare idén att riva gångbroarna och bryta trafiksepareringen och förra året väg- och husbyggen som skulle förstöra hela södra Husby längs Järvafältet.

Vi efterlyser ett forum för demokratiska dialoger

Nu har kommunfullmäktige redan klubbat beslut om att bygga nya bostadshus på sex av sju parkeringshus, varav åtminstone några innebär väsentligt försämrad sikt och solljus för de boende. Innan också Husby Centrum blir en enda byggarbetsplats för lång tid framöver krävs en ny time out för demokratiska diskussioner med de boende. Vi ska inte behöva stå på barrikaderna varenda gång! Vi ska inte varje gång tvingas organisera stora proteströrelser mot omfattande förändringar utan efterlyser ett forum för demokratiska dialoger.

Att Stockholm behöver bygga bort bostadsbristen och den trångboddhet som vi här på Järva är särskilt hårt drabbade av råder det inga tvivel om. Vi säger heller inte nej till alla byggplaner i Husby som längs Hanstavägen, men frågar oss varför det bara är redan extremt tätt bebyggda hyreshusområden som vårt som ska byggas ännu tätare? Varför byggs inga hyresrätter i rikare stadsdelar och välbärgade kranskommuner? Att omedelbart lägga ned och bygga på Bromma flygplats borde för övrigt vara självklart.

Istället för marknadshyror krävs en ny social bostadspolitik

För vilka det byggs och Husby utvecklas är en annan fråga? Dagens
nyproduktionspriser är helt oöverkomliga för de flesta av dagens järvabor. I stället för att Husby under flera år ska vändas upp och ner av byggmaskiner behöver andra akuta bostadsproblem lösas, som inte minst att riskkapitalägda slumvärdar som Hembla stoppas. För att bostadsbristen ska kunna byggas bort krävs i stället för de marknadshyror som januaripartierna planerar en ny social bostadspolitik för bostad åt alla, som inkluderar en återupprättad allmännytta och en Lex Hembla mot den otroliga bostadsspekulation som hyresgästerna får betala med uteblivet underhåll och hutlösa hyror efter fuskrenoveringar.

Safia Ahmed
Maryan Bouraleh
Arne Johansson
Anita Karp
Ilhan Kellecioglu
Mats Leander
Sandra Mandell
Adolfo Ovalle
Omar Sayed

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Bostadskrisen slår hårdast mot de mest utsatta

Bostadskrisen i Stockholm skenar och det är som vanligt de redan utsatta som riskerar att drabbas hårdast. Den blågröna majoriteten som styr i Stockholm måste ta ansvar över den havererade bostadspolitiken och ordna fram fler bostäder snabbt.

Rädda Barnen Västerort svarar på kritiken

Black Lives Matter Sverige har uppmärksammat att Rädda Barnen valt att gilla ett inlägg där boken Arnolds resa till Sydafrika nominerats till Adlibrispriset 2020 som ” Årets barnbok 0–6”. Boken har kritiserats eftersom den handlar om Sydafrika, men alla i boken är vita.

Rusta upp Kista busstorg !

Sedan många år har det rått stort missnöje med situationen kring Kista busstorg, där det ligger under T-banestationen. Platsens utformning har varit och är fortsatt ogästvänlig och känns mycket otrygg

Vem blir liberalernas nya partiledare?

Under valkampanjen till Europaparlamentet reste jag från norr till söder, från Umeå…