Alejandra Carrasco porträtt

Stockholm stad och Region Stockholm har startat en affischkampanj i Järva om hur de boende skyddar sig mot Coronaviruset. Det är bra, men vi saknar inte information. Vi har andra problem.

Järva är ett mycket diversifierat område, kanske det mest diversifierade i hela stan. Därför är det svårt att skriva som om vi vore ETT område men en hel del kan göras så att fler av oss får ett bra liv. Mår min granne bra, mår också jag bra.

I Järva har vi en stark tradition av föreningsliv och vi umgås ofta över generationsgränserna. Det finns ett stort samhällsengagemang och en stor potential att skapa goda livsvillkor för fler. Men ett bra liv hos oss är kanske inte detsamma som i innerstaden eller i fina villaområdet. Järvaborna saknar inte information om hur allvarlig samhällssmittan i Stockholm är. Vi är lika  informerade som alla andra stockholmare.

Vi har dock andra problem.

Allmännyttan har sålts ut till privata aktörer och inga billiga bostäder har byggts på flera decennier. Färre kan köpa sig fria från trångboddhet. Resursstarka boende har flyttat ut. Många bor därför trångt och i flera generationer. Många av dem som arbetar, har operativa arbeten som inte kan utföras på distans och åker kollektivt till sina jobb. Idag är det mindre folk men ändå fullt på tunnelbanans blåa linje varje morgon och kväll. Många kan inte välja att skydda sin familj genom att själva inte utsättas för smitta. SL bör se till att de privata aktörerna inte minskar på turtätheten i kollektivtrafiken.

Sjukvården, mödravården, barnavården och tandvården har svårt att rekrytera personal och personalomsättningen är stor. Det kan vara svårt av den anledningen att bygga upp långvariga förtroenderelationer mellan boende och personal. På sikt bör Region Stockholm skapa bättre förutsättningar för personalen att stanna kvar, exempelvis genom att återta sjukvården in house så att resurserna fördelas jämlikt och jämställt i staden.

Resurser har flyttats till innerstaden där det idag finns en överetablering av läkarmottagningar och skolor med flashiga profiler. Järva betalar notan.

Samtidigt har skatten sänkts i decennier, både i staden och i regionen. Resurser har flyttats till innerstaden där det idag finns en överetablering av läkarmottagningar och skolor med flashiga profiler. Järva betalar notan.

Kommunikation är svårt och man kan nog aldrig informera för mycket. Men vill politikerna förändra livsförutsättningarna till det bättre i Järva, behövs skarpare åtgärder än affischering. I närtid behöver äldre som befinner sig i generationsboende flytta temporärt till ett boende där de bättre kan skydda sig mot smittan, exempelvis hotellrum. På sikt behöver Järva fler billiga bostäder som matchar de behov befolkningen har idag.

Stockholm behöver fler skolor som får alla barn och ungdomar i alla bostadsområden att växa i samspel med resten av samhället och i respekt för olikheter, på lika villkor. Staden bör därför återta makten över skolans utveckling, exempelvis genom att fördela resurser efter behov.

Vi behöver äldreboende som ytterligare alternativ till generationsboende. Äldre ska kunna välja att bo själva om de vill och den yngre generationen ska kunna välja att ta hand om äldre i sin familj om de vill.

Gärna affischering men också temporärt hotellboende för äldre

Samhällsservicen måste bli mycket bättre om resursstarka boende ska lockas tillbaka och att stanna kvar. Får jag lika god samhällsservice som i stan, stannar jag kvar i ett bostadsområde där jag trivs.

Gärna affischering men också temporärt hotellboende för äldre som har behov av det och bibehållen turtäthet i kollektivtrafiken under samhällssmittan. På längre sikt behövs en långtgående politik om Järva som hållbart bostadsområde.

Alejandra P. Carrasco
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Klart att du skall rösta idag!

Men på vem eller vad? Svårt det där. Det har det alltid varit. När vi första gången fick frågan om Sverige skulle gå med i EU, var vi många som sade ”nej, vi kan väl avvakta?” Men valet det året gjorde att vi nu är med i EU och då gäller det väl att göra det bästa av det medlemskapet?

Den som inte har någon framtid räds inte galler

Det enda som skulle kunna sätta stopp för det dödliga våldet är det enda som samhället inte är beredd att erbjuda. Hopp.

Kommer Rinkeby bli som Kaningården nu?

Rinkebypolisen ska börja använda drönare i sitt arbete för att söka efter människor och övervaka stora folksamlingar. Nyheten kom nu i veckan men jag har väntat på den i två år.

Husby är mitt eget Legoland

Min femåring var intensivt sysselsatt med att bygga ett samhälle med legobitar. Det arbetet fick ligga kvar på  golvet i flera dagar och det blev  till slut en bondgård av det hela.