Rikspolischefen Anders Tornving har beslutat att förordna Mats Löfving, nuvarande chef för Nationella operativa avdelningen, till polischef för region Stockholm. Är det rimligt att låta en person som företräder en människosyn som Löfving ger uttryck för, tillträda rollen som regionpolischef?

När Mats Löfving på ett mycket oprecist sätt uttrycker sig om det han beskriver som ”klaner” blir till och med personer som forskat i begreppet förvånade. När han sedan lägger till att de barn det handlar om i dessa familjer eller familjestrukturer ”från födseln” är kriminella, handlar det inte längre om att han snubblar på orden, utan om en svepande demonisering som är direkt skadlig både för målgruppen och Polismyndighetens anseende.

Låt oss analysera innebörden av Mats Löfvings beskrivning av de barn han lyft fram:
De har inte förmåga att forma sin egen livsberättelse.
Deras liv är predestinerade till att utgöra ett hot mot samhället och demokratin.
De ska inte äga samma rätt som alla andra till att betraktas och bemötas som ett oskrivet blad.

Byt ut den grupp, som Löfving valt att demonisera, mot kvinnor, judar, hbtqi-personer, män eller valfri grupp. Lyssna hur det låter och fundera på vad det kan medföra för konsekvenser

Hur ska människor som han beskriver som ”kriminella från födseln” kunna känna tillit för polisen, hur ska de uppleva att de har möjlighet till en rättvis och objektiv hantering?

Byt ut den grupp, som Löfving valt att demonisera, mot kvinnor, judar, hbtqi-personer, män eller valfri grupp. Lyssna hur det låter och fundera på vad det kan medföra för konsekvenser.

Vissa har valt att rusa ut i försvar för Löfvings rätt att ”uttrycka sig på sätt som inte behagar den politiskt korrekta pöbeln”. Jag vill påminna er om att polischefen inte är offret i detta sammanhang, tvärtom han har en position som är förenad med mer makt och inflytande än vad de flesta kommer i närheten av under sin livstid.

Rollen som polischef är förenad med ett stort ansvar och en förpliktelse om att tjäna hela Sveriges befolkning. Nedan följer några offentliga utfästelser som jag anser vara oförenliga med Mats Löfvings handlingar:

Polisens värdegrund
Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att:
”Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.”

Polisens uppdrag och mål inför 2024
Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Polismyndigheten
Polismyndigheten har ålagts att redovisa praktisk tillämpning av lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter.

Artikel 2 i barnkonventionen uttrycker följande:
1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.

 2. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Mats Löfving har en central position i myndigheten och vid sidan av de konsekvenser hans uttalanden lett till i relation till civilsamhället, bör man också fråga sig vad hans agerande får för effekter internt. Om ens högsta chef anser att vissa barn är predestinerade till kriminalitet, vad sänder det för budskap till alla de poliser som ska möta dessa barn?

Anders Cardell
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Satsa på populära skolor istället för att motarbeta dem

Remisstiden gick häromdagen ut för två viktiga utredningar. En av dem var ”En mer likvärdig skola”. Namnet på utredningen är något missvisande anser vi på Cordobaskolan. Vi menar att – om förslaget godkänns – kommer valfriheten förhindras och elevernas skolgång i Järva försämras ytterligare.

”Vi känner oss maktlösa och svikna av politikerna”

 De ansvariga i Stockholms stad har kraftigt minskat budgeten för grundskolorna i Stockholms förorter. Föräldrar till barn i Askebyskolan i Rinkeby protesterar mot Stockholm stads nedskärningar.

Stoppar ni vräkningar, Svenska Bostäder och Hembla?

Coronapandemin innebär inte minst här på Järva att sjukdomar och förlorade arbetsinkomster leder till att hyresgäster riskerar att inte kunna betala hyran och därför att vräkas. Alla störst är hotet mot dem som har otrygga anställningar.

Susanne Leinsköld, vi vill ha en uppriktig ursäkt

Så har vi varit med om ännu en dödsskjutning i Järva. Och än en gång har vi somalier pekats ut, som orsaken till gängvåldet. Politiker och tjänstemän skyller ifrån sig och tar inget eget ansvar.