Båda stadsdelsnämnderna – Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta – har möte ikväll, torsdag den 26 september. Mötena börjar samtidigt, 18.00, det ena i Rinkebyskolans aula och det andra på Tensta Träff.

I Rinkeby-Kista finns bland andra följande punkter finns med på dagordningen:

Ett medborgarförslag gällande fler sittplatser i området. Speciellt i och i närheten av de parker som finns. Fler återvinningsstationer efterlyses också av samma förslagsställare. 

Förvaltningen föreslår att 800 000 kronor avsätts till projektering av trygghetsskapande insatser i Hinderstorpsparken. Den plaskdamm som finns på platsen har börjat användas för tvätt och personlig hygien, vilket inte är meningen. Nu vill förvaltningen omdisponera dammen till en vattenlekplats till förmån för barnen. Hur kan en sådan plats komma att se ut och hur blir den miljömässigt hållbar?

Ett annat ärende gäller förvaltningens uppföljning av de långsiktiga samarbeten som nämnden knutit i form av överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med nio olika föreningar. Bland dem finns Fryshuset, Folkets Husby, Kista Sports Club, Löparakademin, Rinkeby Folkets Hus, Shanta IF, Somaliska Media föreningen och Studiefrämjandet och Husby Konst & Hantverksförening. Inför verksamhetsberättelsen för 2019 vill förvaltningen se om arbetet fungerat som beskrivet i överenskommelserna för att kunna ta beslut om fortsatt samarbete 2020. Deltar du i någon av de aktiviteter som erbjuds och är föreningarnas arbete viktigt för dig som boende i området?

I Spånga-Tensta finns följande punkter på dagordningen:

Även i Spånga-Tensta behandlas Tertialrapporten (83 sidor) där verksamhetens resultat från de senaste fyra månaderna redovisas. Där kan man bland annat läsa att hemlöshet är ett fortsatt problem i stadsdelen. Hittills i år (januari – juli) har totalt 128 meddelanden från hyresvärdar om uppsägning av hyreskontrakt inkommit till förvaltningen.
Av dessa var 52 barnfamiljer.

Socialtjänsten menar på att övergången till digital huvudakt ska öka individers delaktighet vid utredning och beslut, via bildskärm, istället för att skriva ut handlingar. Detta ska i längden påskynda handläggningstiderna som idag tar längre tid på grund av arkivering.

Stadens säkerhetsavdelning rapporterar om tryggheten och säkerheten i Spånga-Tensta stadsdelsområde. 

Protokoll från Brottsförebyggande rådet redovisas. Det övergripande läget i stadsdelsområdet upplevs lugnt. Brottsstatistiken och inbrott i bostad har en positiv trend. Även flertalet andra brottstyper går nedåt.
Något beslut angående mobila ordningsvakter har ännu inte kommit. Stämmer det?

Trygghetsundersökningen bland medarbetare visar att tunnelbanestationerna Rinkeby, Tensta, Hjulsta ligger i topp som de mest otrygga stationerna. De vanligaste orsakerna är aggressiva resenärer, berusade/påverkade resenärer eller kriminella aktiviteter. Stämmer det överens med dina upplevelser?

Från civilsamhället kom ett medborgarförslag om att bygga en bro mellan Rinkeby och Tensta för att kunna förbättra kommunikationen mellan stadsdelarna.  Men Förvaltningen anser att det redan finns flera tillgängliga gång- och cykelvägar mellan de båda stadsdelarna och att anläggandet av en bro skulle vara för kostsamt. Med anledning av detta föreslås att medborgarförslaget avslås. Är det någon mening att skriva medborgarförslag?

Stockholm stad har börjat använda en ny tjänst för sin mötesrapportering. Numera hittar man mötesdatum, kallelser, dagordningar och protokoll på en ny sida: edokmeeting.stockholm.se

Dokumenten till mötet i Rinkeby-Kista hittar du här.     
Spånga-Tenstas mötesinformation hittar du här.

Tidigare var det insyn Stockholm, men det är numera historia. Där kan man bara läsa tidigare protokoll.

Deltagarna i kursen i lokaljournalistik på Kista folkhögskola
Mötena i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd flyttar tillbaka till Tensta Träff.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ung man skjuten till döds i Husby

Den man i 20-årsåldern, som sköts med flera skott på Trondheimsgatan i Husby, har avlidit på sjukhus.

Ny secondhand öppnar i Erikshjälpens gamla lokal

Glada nyheter för alla som sörjde nedstängningen av Erikshjälpens stora secondhandbutik i Spånga är att det snart öppnar en ny butik i lokalerna. Just nu pågår renovering, och den 19 mars slår Skyddsvärnet secondhand upp portarna.

Så här fördelas föreningsbidragen i Spånga-Tensta

På nästa nämndmöte i Spånga-Tensta, nu på torsdag den 4 februari, beslutas om fördelningen av föreningsbidrag i stadsdelen. Totalt har 23 föreningar sökt sammanlagt 8,5 miljoner. Förvaltningen föreslår att nämnden avsätter 1,4 miljoner till föreningslivet.

Varför flyttas 179:ans hållplats?

Hållplatsen för buss 179 i Kista centrum ska flyttas ut till en…