Val 2018. Grafik: Yasemin Öztenar

Nu är det bara några veckor kvar innan det är dags att rösta den 9 september. Hur vill politikerna stoppa det dödliga våldet? För många är det svårt att hålla reda på vilka förslag partierna kommit med och vilka som tycker vad.

Organisationen Förorten mot våld är en folkrörelse som bildats i samband med det ökade våldet i socioekonomiskt utsatta områden. FMV menar att skjutningarna är en nationell kris och inför valet har de studerat hur partierna vill stoppa det dödliga våldet. Nyhetsbyrån Järva publicerar deras analys.

 

Moderaterna 

 •  10 000 fler anställda inom polisen samt höjda löner
 • Skärpa vissa vapenbrott
 • Straffskärpning som kan leda till dubbla straff för vissa brott som kan kopplas till gäng
 • Utvisning om man begår brott
 • Avskaffa tillståndsplikten för polisens kameraövervakning
 • Sätta upp övervakningskameror i samtliga socioekonomiskt utsatta områden i Sverige
 • Zonförbud för personer som uppvisat ett otrygghetsskapande beteende
 • Slopa ungdomsrabatten för gruppen 18-21 år
 • Införa visitations-zoner

Analys:
Moderaterna är ett av de partier som starkast har förespråkat hårdare tag i årets val. Det syns tydligt i de insatser som föreslås för att stoppa våldet. Intressant nog sträcker sig partiets retorik inte till skattesmitare och mot ungdomarna i Danderyd som finansierar droghandeln i våra områden. Hårdare tag verkar framförallt gälla folk i orten. Till exempel skrev 1/4 av moderaternas riksdagsledamöter under en motion om att militär borde skickas in i förorten förra året.

I sitt kriminalpolitiska program beskriver (M) att de bl a vill höja vissa straff och underlätta för polisen att övervaka torg och andra offentliga platser med kamera. Enligt forskare finns det dock svagt stöd att höjda straff minskar brott. Kameraövervakning av torg har liten eller ingen effekt för att klara upp eller lagföra brott i tidigare försök och verkar enbart flytta på brotten till annan plats snarare än minskar dem. Förslaget om visitationszoner innebär i praktiken att polisen får möjlighet att visitera personer i ett visst område utan skälig misstanke. Vi ser stora risker med att ett sånt förslag blir ett sätt att legitimera rasprofilering.

Polisens behöver bättre förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag. Utifrån ambitionen att stoppa skjutningarna är vi dock kritiska till att man enbart lägger hela ansvaret på polisen då vi vet att rättsväsendet i sin helhet brister. Att enbart stärka ena änden av en kedja utan att göra detsamma för de andra delarna kommer inte vara hållbart. Så är fallet i Botkyrka kommun, där extra resurser till polisen istället lett till att socialtjänsten blivit överbelastade.

Sverigedemokraterna

 •  Restriktiv migrationspolitik
 • Ge rättsväsendet utökade befogenheter till hemliga avlyssningsmetoder
 • Större möjligheter att åtala gängmedlemmar för delaktighet i brottsnätverk
 • Skärpta straff och höja minimistraffen för bl a vapenbrott, narkotikabrott, våld mot blåljuspersonal
 • Utbilda fler poliser samt höja löner
 • Underlätta användningen av övervakningskameror
 • Utreda möjlighet till utökad polisarrest för att tillfälligt frihetsberöva personer som stör ordningen och uppträder aggressivt mot polis
 • Utredning för att kartlägga koppling mellan brott och invandring

Analys:
(SD) har haft en central roll i frågan om hårdare tag vilket speglas i de insatser de föreslår. Vi saknar en ambition att arbeta förebyggande, genom att exempelvis att stärka socialtjänstens och det civila samhällets möjligheter att verka.

Det som utmärker (SD) är deras uttalade koppling mellan våldet och migrationspolitiken. Vi menar att detta är en populistisk förklaring som blundar hur svenska samhället har sett ut historiskt. Kriminalitet och brottslighet är något som alltid funnits. Under 50-talet var narkotika och våldsbrott hög i Södermalm i Stockholm som då dominerades av en vit arbetarklass. Vi vet är ojämlika samhällen leder till sociala problem och de senaste 10 åren har skillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste i Sverige bara ökat. Lösningen ligger i att bekämpa ojämlikheten. Att försöka hänvisa människors etnicitet som orsak till kriminalitet menar vi är rasistiskt.

Dessutom är (SD):s analys ytlig då vi pratar om barn och ungdomar som är födda och uppvuxna i Sverige. Oavsett deras hudfärg eller bostadsort så ÄR de en del av Sverige. En återkommande sak som lyfts av många boende är känslan av av att nedvärderas och exkluderas av majoritetssamhället. Senast beskrevs detta i en debattartikel i SVT av Torbjörn Forkby som forskat i många år kring förebyggande arbete mot gängrekrytering. Vi menar att detta är direkt kopplat till skjutningarna och att Sverigedemokraternas val att koppla våldet till migration är exakt den typen av tänkande som bidragit till känslan i våra orter.

 

Kristdemokraterna

 • 10 000 fler poliser för kontinuerlig polisiär närvaro i utsatta områden
 • Porta kriminella från ett visst område
 • Alternativa vapen som vattenkanoner, elpistoler och gummikulor till polisen
 • Löneförhöjning för poliser på 4-5 000 kr
 • Kompetenshöjande insatser i ledarskapsskikten inom polisen
 • Skärpa straff för vapenbrott
 • Se över bedömningskriterierna för fängelsestraff så att fler får längre straff vid ex vapeninnehav
 • Förebyggande sociala insatser, såsom samarbete mellan skola och polis samt insatser i skola och socialtjänst för att fånga upp unga som är på väg in i kriminalitet

Analys:
Kristdemokraternas kriminalpolitiska program speglar den senaste tidens opinionsundersökningar som visat att partiet kämpar med att hålla sig över riksdagsspärren. Likt föregående partier i vår granskning förespråkar (KD) hårdare tag. Ett av förslagen är att polisen ska använda sig av “alternativa vapen” som vattenkanoner, elpistoler och gummikulor, trots att polisen själva varit tveksamma till att använda sådana metoder tidigare. Skulle detta förslag bli verklighet riskerar det att öka spänningen mellan polisen och lokalborna menar vi.

Vidare föreslår (KD) 10 000 fler poliser, höjda löner och utbildningar. Den senaste tidens debatt har tyvärr blivit en budgivning om vem som kan föreslå flest antal poliser och störst löneökning. En effektiv kriminalpolitik behöver så mycket mer. Därför hade vi velat se att (KD) utvecklar sin sista punkt. Sedan tidigare har vi förespråkat förebyggande sociala insatser och samarbeten mellan skola, polis och socialtjänst och välkomnar därför detta förslag. Av den orsaken efterfrågar vi ett mer detaljerat förslag på hur samverkan kan gå till och hur man tänkt finansiera det – men också att den punkten får lysa igenom mer i deras retorik och debatter de medverkar i.

Miljöpartiet

 • Vapenamnesti och förhindra vapensmuggling
 • Skärpa straffen för grova vapenbrott och vapeninnehav, så att polisen direkt kan häkta en beväpnad person som arresterats
 • Öka straff för attacker mot blåljuspersonal
 • Ökat samarbete mellan myndigheter för att förhindra och lagföra grovt kriminella
 • Stoppa rekrytering till kriminella nätverk av unga personer genom satsningar på skolan
 • Skärpa straffen för att rekrytera en ung människa in i kriminalitet
 • Mer resurser till polisen och fler poliser närmare medborgarna
 • Stärka avhopparverksamheten med mer pengar

Analys:
Under den här mandatperioden som Miljöpartiet suttit i regeringen har skjutningarna ökat samtidigt som skolresultaten i förorten har sjunkit. Trots detta har (MP) varit ett av de partier som varit mest passiva i den här frågan.
I partiets kriminalpolitiska program framgår det att de ser att skolan spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet, vilket är en åsikt vi delar. Skillnaderna mellan skolorna i förorter runtom i landet och andra områden är fortfarande stora. Här menar vi att det inte kan reduceras till en fråga om det fria skolvalet som (MP) påstår. Den ojämlika skolan handlar om så mycket mer. Skolresultaten i våra förorter ligger på nivåer som aldrig skulle accepteras i andra områden. I vissa delar av landet är det mindre än hälften av eleverna som går ut med fullständiga betyg efter årskurs 9. Som regeringens ansvariga för skolfrågan borde (MP) ha tagit på sig rollen att lyfta hur de sjunkande skolresultaten i förorten är direkt kopplade till förekomsten av det dödliga våldet.

Däremot välkomnar vi några av de andra förslagen, såsom vapenamnesti, insatser mot vapensmuggling och stärka avhopparverksamheten. I arbetet att stoppa våldet tror vi att detta kan ha positiva effekter. Men eftersom (MP) hittills har varit passiva i frågan tror vi inte att de kommer bli mer tongivande i debatten eller prioritera denna akuta fråga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraterna

 •  10 000 fler polisanställda till 2024
 • Utöka polisens kamerabevakning
 • Höja straffet för grova vapenbrott
 • Polisen får möjlighet till avlyssning
 • Automatisk häktning i väntan på rättegång
 • Straffskärpning för mord – livstidsstraff ska vara standard
 • Ta bort straffrabatt på grova brott som skjutning och mord
 • Husarrest och fotboja för unga som begår brott
 • Snabbare lagföring för unga

Analys:
Löfvens numera ökända citat att partiet inte utesluter militära insatser i förorterna syns lyckligtvis inte bland de insatserna man föreslår för att stoppa våldet. Däremot ligger fokuset på hårdare straff och större befogenheter för polisen. I sitt kriminalpolitiska program lyfter (S) fram att en viktig del av brottsbekämpningen är att säkerställa att unga får en bra utbildning, en meningsfull fritid, ett första jobb och möjligheten att flytta hemifrån. Det gör oss dock oroade att många av de uttalanden som gjorts av partiföreträdare inte andas den retoriken. Senast den 10 juli sa Morgan Johansson att man vill införa husarrest och fotboja på unga som begår brott. Man väljer alltså att spela vidare på retoriken om hårdare tag. För oss gör detta svårt att veta var partiet egentligen står i frågan och vilken politik man röstar på som väljare.

Som tidigare sagt finns svagt stöd av forskningen att hårdare straff minskar brotten. Ett stort problem med skjutningarna är att många mord är ouppklarade. Regeringens satsning på polisiära åtgärder har inte gjort att fler mord klaras upp, vilket bidrar till att förtroendet för polismyndigheten minskar. Därför menar vi att man behöver se över hela rättsväsendets arbete då de uppenbarligen brister i sitt sätt att jobba.

 

Centerpartiet

 • Satsa tre miljarder mer än regeringen på polis och rättsväsende
 • Satsa på vittnesskydd
 • Ge polisen rätt till att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden utan tidskrävande ansökningstider (dvs tillståndsplikten)
 • Förebyggande sociala insatser
 • Se över straffrabatten för unga återfallsförbrytare och unga grova brottslingar
 • Införa jourdomstolar
 • Höja maxstraffet för synnerligen grova vapenbrott samt att fler vapenbrott ska anses vara grova
 • Införa nolltolerans mot småbrott med start i vissa områden

Analys:
Centerpartiet pratar mycket om att stärka hela rättsväsendet såsom åklagarmyndigheten och vittnesskyddet, och inte endast om en satsning på poliser. Partiet är för kameraövervakning och vill ge befogenhet till polisen att inte behöva ansöka om tillstånd. Som vi tidigare nämnt har kameraövervakning liten eller ingen effekt för att klara upp eller lagföra brott. Partiet ser även vikten av att stärka det förebyggande arbetet genom att man exempelvis gör satsningar på avhopparverksamheter. En modell som (C) förespråkar är falkenbergs modellen som bl.a innebär att man ska ge extra stöd till skolor i “utsatta områden” och att skolorna ska kunna tas över av privata aktörer om resultaten är dåliga. Vidare innebär modellen att man ska uppmuntra till en högre grad av ägt boende och inte hyresrätt. Eftersom vår utgångspunkt är att grundorsaken till skjutningarna är ojämlikheten i vårt samhälle så ifrågasätter vi (C) ambition om att öka jämlikheten. Partiet är för marknadshyror och enkla jobb med låga löner. Med marknadshyror kommer hyran på hyresrätter öka enormt mycket samtidigt som man vill sänka lönen för vanliga arbetare. Det är en kalkyl som vi inte får ihop och som kommer öka ojämlikheten och skjutningarna.

 

 

Vänsterpartiet

 • Vapenamnesti
 • Tull och polis ska få mer befogenheten att hitta vapensmuggling
 • Att kriminella måste punktmarkeras av polisen
 • Utsatta områden får resursförstärkningarna som krävs för lokalt förankrad polis, av välfärdssatsningar och på skolan
 • Tydligt regelverk som stänger dörren för skattefusk, felaktiga utbetalningar och svartjobb

Analys:
Vänsterpartiet är idag det enda riksdagspartiet som bjudit in oss till samtal och visat intresse för vårt perspektiv från central nivå. Jonas Sjöstedt är också den enda partiledaren i riksdagen som gjort ett offentligt uttalande om att skjutningarna bör ses som en nationell kris, vilket vi givetvis välkomnar. Dock är det viktigt att detta blir en offentlig ståndpunkt som förs av hela partiet.

I (V):s kriminalpolitiska program framgår det att partiet vill stoppa våldet genom att sätta stopp för vapensmuggling, satsa resurser på tullen och ha en lokalt förankrad polis som stärker dialogen med civilsamhället. Partiet är för fler poliser men vill inte ange en specifik siffra och föreslår närpoliser och fokus på utbildning. De sticker också ut på det sättet att det är första partiet i vår granskning som inte tror på hårdare straff.

Partiet delar stora delar vår analys om att den sociala och ekonomiska ojämlikheten i samhället är grundorsaken till dagens utveckling. Vi ser dock att vissa lokala företrädare inte delar partiets analys och att det finns en viss splittring internt i hur man ska förhåller sig i frågor som till exempel kameraövervakning. En kritik som vi tidigare framfört till (V) är att partiets ledning varit passiva och inte alltid vågat ge sig in i debatten om hårdare tag där de kunnat vara en viktig motpol. Vi ser dock en förbättring och hoppas på att partiet vågar ta större plats i samtalet.

 

Liberalerna

 •  100 miljoner extra till tullen för att öka förmågan att stoppa införseln av illegala vapen och handgranater
 • Handgranater ska klassas som vapen och ge höjda straff
 • Smugglingslagen ska skärpas
 • 5 000 fler poliser inom sju år
 • Minst 2 000 kommunala trygghetsvakter tills fler poliser är i tjänst
 • Ta bort straffrabatten för unga återfallsförbrytare
 • Stärka polisen för att stoppa polisavhoppen och öka förmågan i yttre tjänst
 • Stärka tullens befogenheter att stoppa misstänkt utförsel av stöldgods
 • Satsa mer på tidiga insatser för att nå unga på väg in i kriminalitet

Analys:
I den offentliga debatten om det dödliga våldet har Liberalerna inte varit så aktiva hittills. I sitt kriminalpolitiska program framgår det att partiet tycker att det förebyggande arbetet är det allra viktigaste för att bekämpa brott. Vi delar den analysen men önskar se förtydliganden i vad detta innebär. (L) vill till exempel se ett förbättrat samarbete mellan polis, socialtjänst och skola. Hur skulle ett sådant samarbete se ut? De vill även att kommunernas brottsförebyggande arbete ska skrivas in i lag och att huvudregeln ska vara att brott som begås av unga under 15 år alltid ska utredas av polis. Läser man i programmet lyfter de tyvärr inte några resonemang kring vilken effekt detta skulle ha och varför de vill göra detta, vilket gör det svårt att förstå dessa förslag.

Däremot tycker vi att det är intressant att (L) menar att respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning. Det är förmodligen därför de är det enda allianspartiet som inte förespråkat kameraövervakning på offentliga platser. Vi menar att detta är en viktig princip att påminna om nu när politiker tar alltför lätt på den personliga integriteten i våra områden och föreslår insatser som riskerar att kollektivt bestraffa hela områden. Vi hoppas att detta är ett ställningstagande som (L) vill förmedla oftare i framtiden i relation till vår fråga.

 

 

Feministiskt initiativ

 • Stoppa vapenflödet
 • Sociala insatsteam, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och stöd till det lokala civilsamhället
 • Arbete mot droger och kriminalitet
 • Åldersgränsen för häktning ska höjas till 18 år eftersom fängelsemiljöer delvis bidrar till att öka risken för upprepad brottslighet
 • Närpolis
 • Obligatorisk utbildning för alla inom rättsväsendet i könsmakt, antirasistiskt och hbtq-perspektiv
 • Polisen ska införa ett rapportsystem för identitetskontroller och visiteringar
 • Ett intersektionellt perspektiv på de åtgärder som föreslås

Analys
(FI):s kriminalpolitiska program utgår tydligt från deras feministiska analys och sticker därför ut på flera punkter. De föreslår bl a normkritiska utbildningar till alla inom rättsväsendet och en höjning av åldersgränsen för häktning. Ett intressant förslag är införandet av ett rapportsystem för polisens idkontroller och visiteringar. Det är ett problem som fått mindre utrymme i media men som bryter ner tilliten mellan polisen och lokalbor när de känner sig profilerade och orättvist utsatta för visiteringen.
.
(FI) delar till stor del vår analys om att trygghet skapas genom att motverka sociala orättvisor. Partiet har inte funnits så länge och vi ser att det fortfarande finns ett arbete att göra vad gäller den ekonomiska politiken och hur man tänker finansiera välfärden. Vi önskar också att de är mer detaljerade i hur de vill att förslagen ska genomföras rent praktiskt.

I nuläget är (FI) det enda parti som bjudit in oss till samtal på både kommun- och riksnivå. Denna dialog har drivits på tack vare kommunpolitikerna och en kritik vi tidigare framfört är att partiet inte varit aktiva i frågan om skjutningarna varken på riksnivå eller i andra kommuner utanför Stockholm där skjutningar har skett.

Vi ser dock en förändring och hoppas på att partiet vill fortsätta delta i samtalet. Under årets Järvavecka sa partiledaren Gita Nabavi att skjutningarna bör ses som en nationell kris under sitt politikertal, vilket vi givetvis välkomnar och ser som en bra början. Vi tror att (FI) är en viktig motkraft till de som förespråkar hårdare tag.

 


Analys av Förorten mot våld. Publicerad i Nyhetsbyrån Järva. 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ny secondhand öppnar i Erikshjälpens gamla lokal

Glada nyheter för alla som sörjde nedstängningen av Erikshjälpens stora secondhandbutik i Spånga är att det snart öppnar en ny butik i lokalerna. Just nu pågår renovering, och den 19 mars slår Skyddsvärnet secondhand upp portarna.

Snabba cash – premiär idag

Idag släpptes Netflix svenska originalserie ”Snabba cash”. Medverkar gör järvaprofiler som skådespelerskan Evin Ahmad från Akalla och rapartisten Z.E, Jozef Wojciechowicz, från Tensta.

Det blev fotbollsturnering i Ungdomens Hus även i år!

Ali Ahmed, Ahmed Khalif och Mohamed Ali är några av grabbarna i…

Annie Lööf lovar en väg bort från utanförskapet

Annie Lööf lovade en ljusare framtid och menade att Centerpartiets förslag visar en väg ut från utanförskapet. – Vi har föreslagit en rad åtgärder för bättre integration, som ett integrationsår då man varvar praktik med yrkessvenska.